185 | തൊണ്ടയില്‍ അണുബാധ | THROAT INFECTION

തേയില ഇട്ടു വെന്ത വെള്ളത്തില്‍ ഉപ്പു ചേര്‍ത്തു ചെറുചൂടോടെ കവിള്‍ക്കൊള്ളുക.

ദിവസം പല വട്ടം ആവര്‍ത്തിക്കുക. 

185 | തൊണ്ടയില്‍ അണുബാധ | THROAT INFECTION
185 | തൊണ്ടയില്‍ അണുബാധ | THROAT INFECTION

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “185 | തൊണ്ടയില്‍ അണുബാധ | THROAT INFECTION”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s