183 | പനി | FEVER

ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പനി മാറാന്‍ കൂവളക്കായയുടെ മജ്ജ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച പൊടി അഞ്ചു ഗ്രെയിന്‍ കഴിക്കുക

183 | പനി | FEVER
183 | പനി | FEVER

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s