182 | മലബന്ധം | CONSTIPATION

  • ചെറുനാരങ്ങാനീര്, ആവണക്കെണ്ണ ഇവ നാലു തുടം വീതമെടുത്തു അതില്‍ 20 ഗ്രാം കടുക്ക അരച്ചു ചേര്‍ത്തു കലക്കി വെന്ത് കാല്‍ തുടം വീതം കഴിക്കുക 
  • തിരുതാളിവേര് അരച്ച് നെയ്യില്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിച്ചാല്‍ കഴിക്കുക
182 | മലബന്ധം | CONSTIPATION
182 | മലബന്ധം | CONSTIPATION

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

 

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: