180 | പുരുഷ ബിജാണുക്കളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് | OLIGOSPERMIA | ചലനശേഷിക്കുറവ് | ASTHENOSPERMIA

ശതാവരിക്കിഴങ്ങോ നിലപ്പനക്കിഴങ്ങോ, പാല്‍മുതുക്കിന്‍ കിഴങ്ങോ അരച്ചത് നെല്ലിക്കാവലുപ്പം നാടന്‍ പശുവിന്‍റെ പാലില്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിച്ചാല്‍ പുരുഷന്മാരിലെ ഓജസ്സു കൂടുകയും, പുരുഷബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും, ചലനശേഷി കൂടുകയും ചെയ്യും.

180 | പുരുഷ ബിജാണുക്കളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് | OLIGOSPERMIA | ചലനശേഷിക്കുറവ് | ASTHENOSPERMIA
180 | പുരുഷ ബിജാണുക്കളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് | OLIGOSPERMIA | ചലനശേഷിക്കുറവ് | ASTHENOSPERMIA

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: