178 | തലവേദന | HEADACHE

ഏലക്കാത്തരി, കടുക്, ചുക്ക് ഇവ നാലു ഗ്രാം വീതമെടുത്ത് അതില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ കുരുമുളക് ചേര്‍ത്ത് പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ നന്നായി അരച്ച് അല്പം ചൂടാക്കി നെറ്റിയില്‍ പുരട്ടിയാല്‍ തലവേദന പെട്ടന്നു മാറും

കടുകിനു പകരം കരിഞ്ചീരകം ഉപയോഗിക്കാം

178 | തലവേദന | HEADACHE
178 | തലവേദന | HEADACHE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “178 | തലവേദന | HEADACHE”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: