176 | ആമവാതം | RHEUMATOID ARTHRITIS | സന്ധിവാതം | OSTEOARTHRITIS

  • ആശാളിവിത്തിന്റെ ചൂര്‍ണ്ണം (മൂന്നു ഗ്രാം) പാലില്‍ കഴിക്കുക. വേദന ശമിക്കും.
  • ആശാളിവിത്തരച്ച് അല്‍പ്പം ചൂടാക്കി വേദനയുള്ള സന്ധികളില്‍ പൂച്ചിടുക. നീര് കുറയും.
175 | ആമവാതം | RHEUMATOID ARTHRITIS | സന്ധിവാതം | OSTEOARTHRITIS
175 | ആമവാതം | RHEUMATOID ARTHRITIS | സന്ധിവാതം | OSTEOARTHRITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s