175 | വായ്പ്പുണ്ണ് | MOUTH ULCER

എരിക്കിന്‍പാല് തേന്‍ ചേര്‍ത്തു പുരട്ടിയാല്‍ വായ്പ്പുണ്ണ് മാറും

174 | വായ്പ്പുണ്ണ് | MOUTH ULCER
174 | വായ്പ്പുണ്ണ് | MOUTH ULCER

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose onl

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “175 | വായ്പ്പുണ്ണ് | MOUTH ULCER”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s