174 | അഭിഷ്യന്ദം | UVEITIS

കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അഭിഷ്യന്ദം (കൃഷ്ണമണി യ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വീക്കം)

അത്തിപ്പാല്‍ കണ്ണില്‍പ്പുരട്ടിയാല്‍ അഭിഷ്യന്ദം മാറും.

173 | അഭിഷ്യന്ദം | UVEITIS
173 | അഭിഷ്യന്ദം | UVEITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: