172 | സന്ധിവാതം |ആര്‍ത്രൈറ്റിസ് | ARTHRITIS

  • ആവണക്കിന്റെ തളിരില അരച്ചു കഴിക്കുന്നത്‌ അത്യന്തം ഫലപ്രദമാണ്
  • ചിറ്റമൃതിന്‍റെ വേര് ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് കഴിക്കുന്നത്‌ ഫലപ്രദം
172 | ആര്‍ത്രൈറ്റിസ് | ARTHRITIS
172 | ആര്‍ത്രൈറ്റിസ് | ARTHRITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “172 | സന്ധിവാതം |ആര്‍ത്രൈറ്റിസ് | ARTHRITIS”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s