171 | ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്ക്‌ | HEART BLOCKS

 

കറ്റാര്‍വാഴപ്പോള, കറുക, വെളുത്തുള്ളി ഇവ മൂന്നും ചേര്‍ത്തു കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്കുകള്‍ മാറും.

  • കറ്റാര്‍വാഴപ്പോള, കറുക, വെളുത്തുള്ളി ഇവ മൂന്നും സമം ചേര്‍ത്തു കഷായം വെയ്ക്കുക.
  • കഷായം വറ്റിച്ചു പൊടിയാക്കിയെടുക്കുക
  • ചണ്ടി പിഴിഞ്ഞുണക്കിയെടുത്ത് അതില്‍ കഷായം വറ്റിച്ചെടുത്ത പൊടി ചേര്‍ത്തു പൊടിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക.
  • ഈ ചൂര്‍ണ്ണം ദിവസവും കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്കുകള്‍ മാറും.
 171 | ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്ക്‌  | HEART BLOCKS

171 | ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്ക്‌ | HEART BLOCKS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s