169 | കാഴ്ചക്കുറവ് | OPTIC NEUROPATHY | OPTIC ATROPHY

കഞ്ഞുണ്ണിനീരിലോ തകര ഇലയുടെ നീരിലോ ആടിന്‍റെ കരള്‍ നല്ലതു പോലെ പുഴുങ്ങി ഉണങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചു കഴിച്ചാല്‍ Optic Neuropathy , Optic Atrophy തുടങ്ങി നേത്രനാഡിയുടെ ബലക്ഷയം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച്ചക്കുറവു മാറും.

ആടിന്‍റെ കരളിനു പകരം നാടന്‍ കോഴിയുടെ കരളോ, കാട്ടുകോഴിയുടെ കരളോ ഉപയോഗിക്കാം. കാട്ടുകോഴിയുടെ കരള്‍ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ്.

  • ആടിന്‍റെയോ നാടന്‍കോഴിയുടെയോ കാട്ടുകോഴിയുടെയോ കരള്‍ (ഒരു കിലോഗ്രാം) കഞ്ഞുണ്ണിനീരിലോ, തകരയിലനീരിലോ നന്നായി പുഴുങ്ങി വറ്റിച്ചുണക്കിയെടുക്കുക
  • ഉണക്കിയെടുത്ത മാംസം വീണ്ടും കഞ്ഞുണ്ണിനീരിലോ, തകരയിലനീരിലോ നന്നായി പുഴുങ്ങി വറ്റിച്ചുണക്കിയെടുക്കുക.
  • ആകെ ഏഴു വട്ടം ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങി വറ്റിച്ചുണക്കിയെടുക്കുക
  • നന്നായി ഉണങ്ങിയ മാംസം പൊടിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക.
  • പൊടി നെയ്യും തേനും ചേര്‍ത്ത് ദിവസവും സേവിക്കുക. തേനും നെയ്യും തുല്യഅളവില്‍ എടുക്കരുത്.
169 | കാഴ്ചക്കുറവ് | OPTIC NEUROPATHY | OPTIC ATROPHY
169 | കാഴ്ചക്കുറവ് | OPTIC NEUROPATHY | OPTIC ATROPHY

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

7 thoughts on “169 | കാഴ്ചക്കുറവ് | OPTIC NEUROPATHY | OPTIC ATROPHY”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: