166 | കണ്ഠമുഴകള്‍ | കഴുത്തില്‍ വരുന്ന മുഴകള്‍

എല്ലാത്തരം കണ്ഠമുഴകളും മാറാന്‍ ഇലഞ്ഞിത്തോല്‍ അരിക്കാടിയില്‍ അരച്ചു ലേപനം ചെയ്യുക

166 | കണ്ഠമുഴകള്‍ | കഴുത്തില്‍ വരുന്ന മുഴകള്‍
166 | കണ്ഠമുഴകള്‍ | കഴുത്തില്‍ വരുന്ന മുഴകള്‍

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s