165 | കുഴിനഖം | NAIL DISEASE

നല്ലെണ്ണയില്‍ മഞ്ഞളും ഇന്തുപ്പുപൊടിച്ചതും ചേര്‍ത്തു ചൂടാക്കി നഖത്തില്‍ ധാരകോരിയാല്‍ കുഴിനഖം മാറും.

200 മില്ലി നല്ലെണ്ണയില്‍ രണ്ടു സ്പൂണ്‍ വീതം മഞ്ഞള്‍പ്പൊടിയും ഇന്തുപ്പുപൊടിയും ചേര്‍ത്ത് സഹിക്കാവുന്ന ചൂടില്‍ ചൂടാക്കി കുഴിനഖം ഉള്ള നഖത്തില്‍ തുടരെ തുടരെ ഒഴിക്കണം.

165 | കുഴിനഖം | NAIL DISEASE
165 | കുഴിനഖം | NAIL DISEASE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “165 | കുഴിനഖം | NAIL DISEASE”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: