164 | ചുമ | ശ്വാസം മുട്ടല്‍ | കഫം | COUGH | SPUTUM | BREATHING PROBLEM

എരിക്കിന്‍പൂവ് ഉണങ്ങിയതും, ചുക്ക്-കുരുമുളക്-തിപ്പലി (ത്രികടു) പൊടിച്ചതും, ഇന്തുപ്പും ഒരു ഗ്രാം വീതം വെറ്റിലയില്‍ പൊതിഞ്ഞു ചവച്ചിറക്കിയാല്‍ ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടല്‍, കഫം എല്ലാം മാറും.

വെളുത്ത പൂവ് ഉള്ള എരിക്ക് ഉത്തമം.

164 | ചുമ | ശ്വാസം മുട്ടല്‍ | കഫം | COUGH | SPUTUM | BREATHING PROBLEM
164 | ചുമ | ശ്വാസം മുട്ടല്‍ | കഫം | COUGH | SPUTUM | BREATHING PROBLEM

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

3 thoughts on “164 | ചുമ | ശ്വാസം മുട്ടല്‍ | കഫം | COUGH | SPUTUM | BREATHING PROBLEM”

  1. ഉണ്ട്. പക്ഷെ വൈദ്യനിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ചു വേണം. തുടക്കത്തില്‍ ആണെങ്കില്‍ പെട്ടന്ന് മാറും.
   വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഉത്തമ ഔഷധമാണ്.
   വെളുത്തുള്ളി, ചുക്ക്, കഴട്ടി വേര്, ഉഴിഞ്ഞയുടെവേര്, ആവണക്കിന്‍വേര് ഇത്രയും ചേര്‍ത്ത് കഷായം വെച്ച് അതില്‍ ആവണക്കെണ്ണയും ഇന്തുപ്പും ചേര്‍ത്ത് സേവിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്.
   വെളുത്തുള്ളിനീരും ഉഴിഞ്ഞനീരും സമം ചേര്‍ത്ത് തുല്യം ആവണക്കെണ്ണയും ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുന്നതും ഗുണം തരും
   മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കണം.
   അധികസഞ്ചാരം, വ്യായാമം, സെക്സ്, യോഗ ഒക്കെ കുറയ്ക്കണം. അരപ്പട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും.

   Classical remedies ഉണ്ട്. അത് വൈദ്യനിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കണം.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s