163 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

ഇളനീര്‍വെള്ളത്തില്‍ മാവിന്‍റെ തളിരില അരച്ചു കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.

തേന്മാവിന്‍റെ തളിരിലയും ചെന്തെങ്ങിന്‍റെ കരിക്കും ആണ് ഉത്തമം.

163 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE
163 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s