159 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

ഹൃദയസംബന്ധിയായ ഒട്ടുമിക്ക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും നീര്‍മരുത് (TERMINALIA ARJUNA) ഉത്തമ ഔഷധമാണ്.

നീര്‍മരുതിന്‍തൊലി ഇരട്ടിമധുരം ചേര്‍ത്ത് പാല്‍ക്കഷായം വെച്ചു കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഗം മാറും

പാല്‍ക്കഷായം : നീര്‍മരുതിന്‍തോല്, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ 30 ഗ്രാം വീതം ആകെ 60 ഗ്രാം ചതച്ചു കിഴികെട്ടി 300 ml പശുവിന്‍പാലും ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളവും ചേര്‍ത്തു കാച്ചി പാലളവാക്കി കുറുക്കിയെടുത്ത് 150 ml വീതം രണ്ടുനേരം കഴിക്കാം.

159 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES
159 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s