157 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES | UROLITHIASIS | KIDNEY STONE | BLADDER STONE

വൃക്കകളിലോ മൂത്രവാഹിനിക്കുഴലിലോ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ കല്ലുകള്‍ (Urinari Calculi / Urinary Stones) രൂപപ്പെടാം. ഫലപ്രദമായ അനേകം ഔഷധങ്ങള്‍ ഈ കല്ലുകളെ അലിയിച്ചു കളയാന്‍ ഉണ്ട്.

  • നീര്‍മരുതിന്‍റെ തൊലി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക. എത്ര വലിയ കല്ലായാലും ഈ കഷായം കൊണ്ടു ലയിപ്പിച്ചു കളയാം
  • മുതിര വെന്ത വെള്ളം കൊണ്ടു രസം വെച്ചുകഴിക്കുക
  • ഇലമുളച്ചി (മഷിച്ചെപ്പ) എന്ന ചെടിയുടെ ഇല അരച്ചു കഴിക്കുക
  • കൊഴിഞ്ഞിലിന്‍റെ ഇലയുടെ നീരു കഴിക്കുക
157 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES
157 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “157 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES | UROLITHIASIS | KIDNEY STONE | BLADDER STONE”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: