156 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

നീര്‍മരുതിന്‍തോല് 60 gm ചതച്ചു കിഴികെട്ടി 300 ml പശുവിന്‍പാലും ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളവും ചേര്‍ത്തു കാച്ചി പാലളവാക്കി കുറുക്കി 150 ml വീതം രണ്ടുനേരം കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഗം മാറും.
മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സാധാരണ അളവിന്‍റെ പകുതിയും, ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് സാധാരണ അളവിന്‍റെ നാലിലൊന്നും അളവ് ഔഷധം മതിയാകും.
നാല്‍പ്പതു ദിവസം തുടരെ കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഗത്തിനു ശമനം ഉണ്ടാകും.

156 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES
156 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Advertisements

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s