155 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN-DISEASES | ALLERGY

നെല്ലിക്കാ പൊടിച്ചു നെയ്യില്‍ സേവിച്ചാല്‍ ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ ശമിക്കും.

പത്തു മില്ലി നെയ്യില്‍ അരക്കഴഞ്ച് (രണ്ടര ഗ്രാം) നെല്ലിക്കാപ്പൊടി ചേര്‍ത്തു നിത്യം കഴിച്ചാല്‍ ത്വക്കില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവിധതരം അലര്‍ജികള്‍ ശമിക്കും.

155 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN-DISEASES | ALLERGY
155 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN-DISEASES | ALLERGY

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s