153 | വൃക്കരോഗം | KIDNEY DISORDERS

വൃക്കകളുടെ രോഗത്തിനു അമൃത് അരിഞ്ഞു പാലു കാച്ചിക്കുടിക്കുകയോ, അമൃത് ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് 10 ml എടുത്തു മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി ലേശം വീതം ചേര്‍ത്തു കഴിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

വൃക്കകള്‍ക്കു രോഗം ബാധിക്കുന്ന ലക്ഷണം – ആദ്യമായി കണ്‍പോളകളുടെ താഴെ നീര്‍ത്തടിയും കണ്ടുതുടങ്ങും. അതോടെ അമൃത് മേല്‍പ്പറഞ്ഞപോലെ സേവിച്ചുതുടങ്ങണം.

153 | വൃക്കരോഗം | KIDNEY DISORDERS
153 | വൃക്കരോഗം | KIDNEY DISORDERS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

2 thoughts on “153 | വൃക്കരോഗം | KIDNEY DISORDERS”

  1. ഈ ഔഷധങ്ങൾ എത്രനാൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഒരു ഏകദേശം രൂപം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായേനെ..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: