149 | പനി | FEVER

ചുക്കുകഷായം ചൂടുപാലില്‍ കഴിച്ചാല്‍ പനി മാറും.

20 ഗ്രാം ചുക്ക് ചതച്ചു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തില്‍ വെന്ത്, ഒരു ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിച്ച് ചുക്കുകഷായം ഉണ്ടാക്കാം.

ഹൃദയസംബന്ധികളായ രോഗങ്ങള്‍ (വാല്‍വിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ബ്ലോക്ക്‌, ലീക്ക്) വരുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പനിക്ക് അത്യുത്തമം. ചുക്ക് ഹൃദ്യമാണ്. ഹൃദയസംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ചുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

149 | പനി | FEVER
149 | പനി | FEVER

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only [ Swami Nirmalananda Giri Maharaj ]

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s