148 | ചെങ്കണ്ണ് | CONJUNCTIVITIS

കൂവളത്തില പിഴിഞ്ഞ നീര് കഴിക്കുകയും കണ്ണില്‍ ഇറ്റിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ചെങ്കണ്ണ് മാറും.

148 | ചെങ്കണ്ണ് | CONJUNCTIVITIS
148 | ചെങ്കണ്ണ് | CONJUNCTIVITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only [ Swami Nirmalananda Giri Maharaj ]

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: