141 | അമീബിക അതിസാരം | AMEBIASIS

  • പുളിയാറില അരച്ചു മോരില്‍ കഴിക്കുക
  • പച്ച ഏത്തക്കായ (നേന്ത്രക്കായ) കറയോടു കൂടി കഴിക്കുക
  • താര്‍താവലും (കുടല്‍ച്ചുരുക്കി) തൊട്ടാവാടിയും ചേര്‍ത്തു കഞ്ഞി വെച്ചു കഴിക്കുക
141 | അമീബിക അതിസാരം | AMEBIASIS
141 | അമീബിക അതിസാരം | AMEBIASIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s