134 | ചുമ | കഫക്കെട്ട് | COUGH | SPUTUM

തുളസിയില, പുതിനയില, മല്ലിയില, കുരുമുളക് – നാലും ചതച്ചു വെള്ളത്തിലിട്ടു വേവിച്ചു കഷായമാക്കി കഴിച്ചാല്‍ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറും.

Having KASHAYA of Black Pepper, Leaves of Holy Basil, Mint and Coriander is very effective for cough with sputum.

<<<

134 | ചുമ | കഫക്കെട്ട് | COUGH | SPUTUM
134 | ചുമ | കഫക്കെട്ട് | COUGH | SPUTUM

>>>

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.
Dr KC Balaram Bangalore

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “134 | ചുമ | കഫക്കെട്ട് | COUGH | SPUTUM”

  1. കഷായ വിധി ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് നാഴിയളവാക്കി വറ്റിച്ചിട്ടു അല്ലെ വൈദ്യരെ ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s