133 | കാല്‍ വിണ്ടുകീറല്‍ | CRACKED HEEL

അരയാലിന്‍റെ ഇലയും കശുമാവിന്‍റെ ഇലയും ചേര്‍ത്തരച്ചു പുരട്ടിയാല്‍ കാല്‍ വെടിച്ച് കീറുന്നത് മാറും.

Paste made of the leaves of banyan tree (Ficus Religiosa) and cashew tree is very effective on cracked heels.
<<

133 | കാല്‍ വിണ്ടുകീറല്‍ | CRACKED HEEL
133 | കാല്‍ വിണ്ടുകീറല്‍ | CRACKED HEEL

>>
Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s