128 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കശുമാവിന്‍റെ തളിരിലയും ജീരകവും ചേര്‍ത്തരച്ചു കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും

രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമം.

Paste of Cummin and tender leaves of cashew tree (Anacardium Occidentale) is very effective for jaundice

JAUNDICE
JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s