127 | പ്രമേഹം | DIABETES

തേറ്റാമ്പരല്‍ (Strychnos Potatorium) മോരില്‍ അരച്ചെടുത്ത് അല്‍പ്പം തേന്‍ ചേര്‍ത്തു സേവിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം വളരെ പെട്ടന്നു മാറും.

Paste of “Clearing-Nut Tree” (Nirmali) in butter milk, mixed with honey is very effective for Diabetes.

DIABETES
DIABETES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “127 | പ്രമേഹം | DIABETES”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: