127 | പ്രമേഹം | DIABETES

തേറ്റാമ്പരല്‍ (Strychnos Potatorium) മോരില്‍ അരച്ചെടുത്ത് അല്‍പ്പം തേന്‍ ചേര്‍ത്തു സേവിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം വളരെ പെട്ടന്നു മാറും.

Paste of “Clearing-Nut Tree” (Nirmali) in butter milk, mixed with honey is very effective for Diabetes.

DIABETES

DIABETES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to 127 | പ്രമേഹം | DIABETES

  1. hameed says:

    New news

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s