124 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കൂവളത്തിന്‍റെ ഇലയുടെ നീരില്‍ ചുക്ക്, തിപ്പലി, കുരുമുളക് (ത്രികടു) ഇവ സമം പൊടിച്ചുചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.

കീഴാര്‍നെല്ലിയെക്കാള്‍ ഫലപ്രദമാണ്.

JAUNDICE
JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s