120 | സ്ത്രീവന്ധ്യത | FEMALE INFERTILITY

അരയാലിന്‍റെ പഴം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് പച്ചവെള്ളത്തില്‍ കഴിക്കുന്നത്‌ സ്ത്രീകളിലെ വന്ധ്യതയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

പുരുഷന്മാരിലെ ബീജശേഷി കൂടാനും അരയാലിന്‍റെ പഴം സഹായകമാണ്.

അരയാലില്‍ എപ്പോഴും കായയും പഴവും കിട്ടില്ല. ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ പെറുക്കി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കണം.

FEMALE INFERTILITY
FEMALE INFERTILITY

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: