116 | ആസ്ത്മ | ASTHMA

ആസ്ത്മ ഒറ്റയടിക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് ഇത്.

12 വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികളില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് രോഗം മാറും.

മിന്നാമിനുങ്ങിനെയോ, കുഴിയാനയേയോ ജീവനോടെ പിടിച്ച്, കുറച്ചു ചൂടു ചോറിനകത്ത് മൂടി, ഉരുളയാക്കി വിഴുങ്ങിപ്പിക്കുക.

(രോഗി പ്രാണിയെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ നോക്കണം)

FOR ASTHMA
FOR ASTHMA

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Advertisements

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “116 | ആസ്ത്മ | ASTHMA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s