112 | താരന്‍ | മുടി കൊഴിച്ചല്‍ | DANDRUFF | HAIR FALL

ഉമ്മത്തിന്‍റെ ഇല ഇട്ടു കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ തലയില്‍ പുരട്ടുന്നത് താരനും മുടി കൊഴിച്ചിലും മാറാന്‍ നല്ലതാണ്.

നല്ലെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാം. കുട്ടികള്‍ക്കാണെങ്കില്‍ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത്.

ഉമ്മം വിഷാംശം ഉള്ള ചെടിയാണ്. ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

FOR DANDRUFF & HAIRFALL
FOR DANDRUFF & HAIRFALL

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s