111 | ചെവിവേദന | EAR PAIN

ആറു തുള്ളി ഇഞ്ചിനീര് ലേശം ഇന്തുപ്പ് ചേര്‍ത്ത് ചൂടാക്കി ചെറുചൂടോടെ ചെവിയില്‍ ഒഴിക്കുന്നത് അസഹ്യമായ ചെവിവേദന, ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന നീര്‍വീഴ്ച, ചെവിക്കുത്ത് ഇവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ്.

ഇന്തുപ്പ് (POTASSIUM CHLORIDE) മരുന്നുകടയില്‍ ലഭ്യമാണ്.

FOR EAR PAIN
FOR EAR PAIN

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s