109 | അതിസാരം | DIARRHEA

കടലാടിയില ഉണക്കി പൊടിച്ചത് അഞ്ചു ഗ്രാം വീതം തേനില്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിച്ചാല്‍ അതിസാരം മാറും.

ചെറുകടലാടി, വന്‍കടലാടി എന്ന് രണ്ടിനം ചെടികള്‍ ഉണ്ട്. ചെറുകടലാടി ആണ് ഉത്തമം. രണ്ടും കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം കണ്ടുവരുന്നു.

For DIARRHEA
For DIARRHEA

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: