108 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN DISEASES

തിപ്പലിപ്പൊടി കരിങ്ങാലിക്കഷായത്തിൽ സേവിച്ചാൽ എല്ലാ വിധ ത്വക് രോഗങ്ങളും ശമിക്കും.

കരിങ്ങാലിക്കഷായം:
60 ഗ്രാം കരിങ്ങാലി ചതച്ച് 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തില്‍ തിളപ്പിച്ച്‌, ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിക്കുക. അര ഗ്ലാസ് വീതം ഒരു നേരം കഴിക്കാം.

 FOR SKIN DISEASES
FOR SKIN DISEASES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: