107 | രക്തക്കുറവ് | അനീമിയ | ANEMIA

മുരിങ്ങയില ധാരാളമായി കഴിക്കുക. തേങ്ങപ്പീര ചേര്‍ത്ത് വിരകി കഴിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദം.

മുരിങ്ങയില കഴിക്കുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത. ചിലര്‍ക്ക് വയറിളക്കം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത.

FOR ANEMIA
FOR ANEMIA

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s