105 | താരന്‍ | DANDRUFF

പാണലിന്‍റെ ഇല പിഴിഞ്ഞ നീരും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേര്‍ത്ത്, പാണലിന്‍റെ വേരിന്മേല്‍ത്തൊലി അരച്ചത് കല്‍ക്കവുമായി കാച്ചിയെടുത്ത തൈലം തലയില്‍ പുരട്ടുക.

FOR DANDRUFF
FOR DANDRUFF

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s