103 | വെള്ളപോക്ക് | അസ്ഥിയുരുക്കം | LEUCORRHOEA | WHITE DISCHARGE

സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം ആണ് ഇത്.

ഞാവലിന്‍റെ കുരു പൊടിച്ച് പനങ്കല്‍ക്കണ്ടം ചേര്‍ത്ത് ചൂടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളത്തില്‍ കഴിക്കുക. വെള്ളപോക്ക് നില്‍ക്കും.

FOR LEUCORRHOEA
FOR LEUCORRHOEA

ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ ഞാവല്‍ക്കുരുപ്പൊടി അത്രതന്നെ പനങ്കല്‍ക്കണ്ടം ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയ ചൂര്‍ണ്ണം ചൂടുകഞ്ഞിവെള്ളത്തില്‍ കഴിക്കണം. ഇതേ ചൂര്‍ണ്ണം പഴകിയ കഞ്ഞിവെള്ളത്തില്‍ കഴിച്ചാല്‍ “താരന്‍” പോകും.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: