102 | അപസ്മാരം | EPILEPSY

ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ മുഞ്ഞയിലനീരില്‍ ഒരു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി അരച്ച് ദിവസം രണ്ടു നേരം കഴിക്കുക.

FOR EPILEPSY
FOR EPILEPSY

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s