100 | പനി | FEVER

1 | തുളസിയിലയും കുരുമുളകും അരച്ച് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാല്‍ പനി മാറും.

2 | ഒരു പിടി തുളസിയിലയും നാല് കുരുമുളകും ചേര്‍ത്ത് അരച്ച് കഴിച്ചാല്‍ പനി മാറും.

3 | കുട്ടികളില്‍ പനി വന്നാല്‍ ഒരു പിടി തുളസിയിലയും ഒരു കുരുമുളകും ചേര്‍ത്ത് അരച്ച് കൊടുത്താല്‍ മാറും.

FEVER
FEVER

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s