97 | മൂക്കില്‍ ദശ (മാംസം) | NASAL POLYP

കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്‌ ചതച്ചിട്ട് എണ്ണ കാച്ചി പുരട്ടുക. മാംസവളര്‍ച്ച മാറും.

കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങിന് പകരം പുകയിറ ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചി പുരട്ടിയാലും മാംസവളര്‍ച്ച മാറും.

NASAL POLYP
NASAL POLYP

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

6 thoughts on “97 | മൂക്കില്‍ ദശ (മാംസം) | NASAL POLYP”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s