94 | പ്രമേഹം | DIABETES

പഴുത്ത പ്ലാവിലയുടെ ഞെട്ട്, ജീരകം, ആവണക്കിന്‍കുരു ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം മാറും.

കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്ന വിധം:

മൂന്ന് ദ്രവ്യങ്ങളും 20 ഗ്രാം വീതമെടുത്ത് ചതച്ച് 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി തിളപ്പിച്ച്‌ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിച്ച് ഒരു നേരം അര ഗ്ലാസ് വെച്ച് മൂന്നു നേരം കഴിക്കുക.

FOR DIABETES
FOR DIABETES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.
Dr KC Balram Bangalore

Author: Anthavasi

The Indweller

2 thoughts on “94 | പ്രമേഹം | DIABETES”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s