93 | കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍ | ENURESIS | BED WETTING

ചെറിയ കുട്ടികളില്‍ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ഇത്. പതിവായി കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന പ്രവണത കണ്ടാല്‍ നെല്ലിയില ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരില്‍ അവില്‍ നനച്ച് കഴിക്കാന്‍ കൊടുക്കുക. മാറും.

FOR ENURESIS
FOR ENURESIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.
Swami Nirmalananda Giri

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “93 | കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍ | ENURESIS | BED WETTING”

  1. ഈ മരുന്ന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേളയിലെന്ത് പധ്യം എന്ന് ഒന്നിലും പറഞിട്ടില്ലല്ലോ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: