87 | ആര്‍ത്തവശൂല | MENSTRUAL COLIC

പാവയ്ക്കയുടെ നീരും ചെറുതേനും ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആര്‍ത്തവകാലത്തെ വയറുവേദന മാറാന്‍ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് രക്തം പോകുമ്പോള്‍ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ഇരുമ്പിന്‍റെ ഭാഗത്തിന് (IRON CONSTITUTION) വരുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ആര്‍ത്തവശൂലയ്ക്ക് (MENSTUAL COLIC) കാരണം.

പാവയ്ക്കാ നീര് HIGH BP ഉള്ളവരില്‍ BP കുറയാനും സഹായകമാണ്.

FOR MENSTRUAL COLIC
FOR MENSTRUAL COLIC

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Courtesy : Swami Nirmalananda Giri

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s