86 | വ്രണങ്ങള്‍ | SORES | WOUNDS

നെല്ലിക്കയുടെ കുരു ചുട്ടുപൊടിച്ച് വെച്ച്, ആ പൊടി പുകയിറയോടൊപ്പം  നല്ലെണ്ണയില്‍ ചാലിച്ച് വ്രണങ്ങളില്‍ പുരട്ടിയാല്‍ വ്രണങ്ങള്‍ പെട്ടന്ന് ഉണങ്ങും.

FOR WOUNDS
FOR WOUNDS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

3 thoughts on “86 | വ്രണങ്ങള്‍ | SORES | WOUNDS”

    1. അല്ല. വിറകു കത്തിക്കുന്ന അടുക്കളകളില്‍ ചിമ്മിനിയില്‍ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന കരി ആണ് പുകയിറ – ഇല്ലിനക്കരി

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: