82 | ചൊറി | ചിരങ്ങ് | ITCH

അറുപതു ഗ്രാം അരയാല്‍ത്തൊലി ചതച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടു വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം കുടിച്ചാല്‍ (ശീതകഷായം) ചൊറിയും ചിരങ്ങും മാറും.

FOR ITCH
FOR ITCH

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: