82 | ചൊറി | ചിരങ്ങ് | ITCH

അറുപതു ഗ്രാം അരയാല്‍ത്തൊലി ചതച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടു വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം കുടിച്ചാല്‍ (ശീതകഷായം) ചൊറിയും ചിരങ്ങും മാറും.

FOR ITCH

FOR ITCH

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s