81 | തലവേദന | HEADACHE

നെല്ലിക്ക പുളിച്ച മോരില്‍ അരച്ച് നെറ്റിയില്‍ പുരട്ടുക. തലവേദന പെട്ടന്ന് മാറും.

Apply the paste of Gooseberry and Sour butter milk on the forehead to get fast relief from headache.

FOR HEADACHE
FOR HEADACHE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “81 | തലവേദന | HEADACHE”

  1. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.. നെല്ലിക്ക അരച്ചിട്ട് മിനിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ തലവേദന മാറി.. നന്ദി..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s