74 | ബ്ലീഡിംഗ് | BLEEDING

മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ എവിടെ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ ഔഷധങ്ങള്‍ എല്ലാം ഫലപ്രദമാണ്.

പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വരുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് നില്‍ക്കാന്‍ വളരെ നല്ലതാണ്.

1 | താമരയല്ലി വെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും ചേര്‍ത്ത് അരച്ച് കഴിക്കുക

2 | മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍ പാലില്‍ അരച്ചു കഴിക്കുക

3 | പൂവാങ്കുറുന്തില തൈരില്‍ അരച്ച് കഴിക്കുക

4 | മുക്കുറ്റി അരച്ചു കഴിക്കുക

5| നാഗപ്പൂവ് വെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും ചേര്‍ത്ത് അരച്ച് കഴിക്കുക

FOR BLEEDING
FOR BLEEDING

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s