73 | വെള്ളപോക്ക് | അസ്ഥിയുരുക്കം | LEUCORRHOEA | WHITE DISCHARGE

സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം ആണ് ഇത്.

നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്‌ പൊടിച്ചതോ ശതാവരിക്കിഴങ്ങിന്‍റെ നീരോ പശുവിന്‍ പാലില്‍ കഴിച്ചാല്‍ വെള്ളപോക്ക് മാറും. ഓജസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കും.

FOR WHITE DISCHARGE
FOR WHITE DISCHARGE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “73 | വെള്ളപോക്ക് | അസ്ഥിയുരുക്കം | LEUCORRHOEA | WHITE DISCHARGE”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: