68 | എക്കിട്ടം | എക്കിള്‍ | HICKUP

അരയാലിന്‍റെ തൊലി കരിച്ച്, ചാരം വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി വെച്ച്, തെളി ഊറ്റിക്കുടിച്ചാല്‍ എക്കിട്ടം മാറും.

FOR HICKUP
FOR HICKUP

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s