56 | ഉറക്കമില്ലായ്മ | SLEEPLESSNESS

പച്ചപ്പാലില്‍ ഗോതമ്പ് അരച്ച് നെറ്റിയില്‍ ലേപനം ചെയ്യുക.
നാടന്‍ പശുവിന്‍റെ പാല്‍ ആണ് ഉത്തമം.

Apply paste of wheat in cow’s milk on forehead

FOR SLEEPLESSNESS
FOR SLEEPLESSNESS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s